Úradné preklady jazyk nemecký - jazyk slovenský
 
Home
Čo je úradne overený preklad?
Oblasti prekladu
Vyhotovenie prekladu
Cenník
Osobný profil
Kontakt
Kontaktný formulár
Odkazy
Aktuality
   
 

News & Updates

 

OBLASTI PREKLADU

 

A) úradné listiny a dokumenty

 • potvrdenia o trvalom pobyte, návšteve školy, praxi a pod.

 • potvrdenia sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne, dôchodkovej poisťovne, daňového úradu a pod.

 • dokumenty o ukončení vzdelania (vysvedčenia, diplomy, výučné listy, certifikáty, výpisy skúšok)

 • životopisy

 • osvedčenia o štátnom občianstve, odbornej spôsobilosti a pod.

 • rodné listy

 • sobášne listy

 • výpisy z registra trestov, obchodného registra, živnostenského registra

 • splnomocnenia a čestné vyhlásenia

 • doklady potrebné na prihlásenie vozidla (osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz, kúpno-predajné zmluvy, faktúry)

a iné

 

B) zmluvy rôznych druhov

 • zmluva o diele

 • pracovná zmluva

 • spoločenská zmluva

 • kúpno-predajná zmluva

 • poistná zmluva

 • nájomná zmluva

a iné

 

C) súdne rozhodnutia, žaloby, rozsudky

 

D) texty z oblasti ekonomiky

 • hospodárske správy

 • ročné zúčtovania

 • zápisnice

 • audítorské správy

a iné

 
www.prekladywrede.sk