Úradné preklady jazyk nemecký - jazyk slovenský
 
Home
Čo je úradne overený preklad?
Oblasti prekladu
Vyhotovenie prekladu
Cenník
Osobný profil
Kontakt
Kontaktný formulár
Odkazy
Aktuality
   
 

News & Updates

 

ČO JE ÚRADNE OVERENÝ PREKLAD?

 

Úradný preklad je preklad vyhotovený prekladateľom vymenovaným Ministerstvom spravodlivosti SR podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Úradný prekladateľ je zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.

Úradný preklad je často nazývaný tiež súdnym prekladom alebo prekladom s pečiatkou.

Úradne vyhotovený preklad je opatrený okrúhlou pečiatkou prekladateľa a je určený pre úradné účely (súdy, štátne orgány a pod.) na Slovensku a v zahraničí.

Každý úradne overený preklad obsahuje okrem okrúhlej pečiatky tiež doložku, ktorou prekladateľ potvrdzuje zhodu prekladu s východiskovým textom.

 

Legislatíva upravujúca činnosť úradného prekladateľa:

Zákon 382/2004 Z. z . o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Vyhláška č. 490/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 

Vyhláška 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

 
www.prekladywrede.sk